آخرین نگارش و اخبار
1.4.2.0 β
Version:
1402/10/15 Product date:
5 January 2024 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • رفع باگ تولید یک رکورد خالی در انتهای فایل DBF


1.4.0.0 β
Version:
1402/10/13 Product date:
3 January 2024 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • اضافه شدن بخش چاپ گزارش
 • رفع باگ چاپ گزارش با اعداد بزرگتر از 100 میلیون


1.3.0.0 β
Version:
1402/10/10 Product date:
31 December 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • تغییر متد ورود و ارسال اطلاعات با فرمت dbf
 • بهبود عملکرد محاسبات


1.2.0.0 β
Version:
1402/10/01 Product date:
23 December 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • رفع باگ در نمایش محاسبات لیست ماهانه


1.0.10.0 β
Version:
1402/09/27 Product date:
18 December 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • توانایی صدور فایل‌های Excel بدون نیاز به نرم افزار Excel


1.0.7.0 β
Version:
1402/09/18 Product date:
9 December 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • اضافه شدن پیام‌های مناسب هنگام فعالسازی.


1.0.6.0 β
Version:
1402/09/16 Product date:
7 December 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • رفع باگ ثبت کد فعالسازی.


1.0.5.0 β
Version:
1402/09/12 Product date:
3 December 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • امکان ثبت کد فعالسازی برای چند کارگاه در یک رایانه.
 • امکان تهیه و بازیابی فایل پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم‌افزار.
 • امکان باز کردن و نمایش فایل‌های XLSX و DBF با خود نرم‌افزار.


1.0.4.0 β
Version:
1402/09/09 Product date:
30 November 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • رفع خطاهای گزارش شده در بخش کدفعالسازی


1.0.3.0 β
Version:
1402/09/06 Product date:
27 November 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • همگام سازی (سینک) با نرم افزار اصلی (نگارش 2.7)


1.0.2.0 β
Version:
1402/09/06 Product date:
27 November 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • کاهش حساسیت نرم افزار در اصلاح لیست بیمه و محاسبات جمعبندی.


1.0.1.0 β
Version:
1402/09/05 Product date:
26 November 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • به صورت پایلوت، روی رایانه برخی از کاربران نصب و بررسی شد، ایرادات گزارش شده رفع شد.


1.0.0.0 β
Version:
1402/08/30 Product date:
21 November 2023 Released at:
C# Framework .NET 4.6.1 (2017) Compiled:
 • تولید نسخه اولیه، تست و بررسی توسط تیم برنامه نویس.